torsdag 25 juli 2024

Expertmyndighet för rennäringen

Sametinget är central förvaltningsmyndighet och expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen.

Det anslag som disponeras av Sametinget och direkt berör rennäringen är anslag 1:22 uo 23, Främjande av rennäringen. Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet.

Övergripande ansvar
Staten har ett övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva. Rennäringen ska bedrivas så att den ger ett rimligt antal rennäringsföretagare en tryggad försörjning. Renskötseln ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och jämställt sätt för att vara kulturellt bärkraftigt på lång sikt.

De statliga stöd som kan vara aktuella för rennäringen är bl.a. bygdemedel, möjligheterna att söka projektmedel till projekt som samfinansieras med EU:s strukturfonder, nationellt finansierade projekt och andra satsningar som t ex jämställdhetsstöd. Rovdjursersättningen är inget statligt stöd, utan en ersättning för förlorad egendom.

Vad ingår i det så kallade främjandeanslaget?
Utgifter som belastar anslaget för främjande av rennäringen m.m. är till exempel:

 • Underhåll av riksgränsstängsel och skötselanläggningar
 • Riksintressen beträffande marker som är värdefulla eller känsliga för renskötseln
 • Natur- och kulturmiljövård
 • Pristillägg på renkött till rennäringen enligt förordningen (1986:255)
 • Ersättning till följd av Tjernobylolyckan som kan lämnas till jordbruksföretag, renskötselföretag och till den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.
 • Katastrofskadeskydd kan utgå till viss del av foderkostnaderna enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384).

Sametingets ansvar

Sametinget ska utfärda föreskrifter och författningar som rör:

 • renräkning
 • renlängd
 • rennäringens hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen
 • företagsregister för rennäringen
 • pristillägg till rennäringen
 • rovdjursersättningar
 • märkning av ren
 • renmärkens utformning
 • medling

Sametinget ska sköta renmärkeshanteringen, bl a registrering och avregistrering av renmärken.

Sametinget ska sköta administration som rör samebyarna, bland annat:

 • indelning i byområden
 • medlemskap i sameby
 • registrera sameby och stadgar
 • utse syssloman om styrelse saknas
 • registrera samebyns styrelse
 • bemyndiga samebyföreträdare

Övriga saker som Sametinget ansvarar för:

 • underhållsansvar för riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar
 • fältundersökningar vid betesproblem
 • ansökningar om katastrofskadeskydd
 • Tjernobylersättningarna
 • kunskapsförsörjning om rennäringen i samhällsplaneringen
 • samebyarnas markanvändningsredovisning
 • ansökningar om pristillägg
 • beslut om bygdemedel reserverade för rennäringen
 • administration av rovdjursersättningar enligt viltskadeförordningen och delar av medlen ur Samefonden enligt bestämmelser i rennäringsförordningen.

Sametinget ska i sin verksamhet vara lika tillgänglig för alla samer och har i uppdrag att motverka alla former av diskriminering inom gruppen samer. Detta är i sig ett styrande direktiv för övrig verksamhet.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelserna i de nordligaste länen ansvarar för:

 • tillsyn över att beslutade föreskrifter efterlevs
 • tillsyn vid renräkning och över att renlängd upprättas
 • fastställande av högsta renantal
 • tillsyn över att samebyarna tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen
 • beslut om upplåtelser av nyttjanderätter på mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen
 • ansvar för medling vid renbetning på åkermark
 • beslut rörande koncessionssamebyarna
 • yttrande över ansökningar om bygdemedel (skickas till Sametinget för beslut)
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-12-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?