tisdag 23 april 2024

Lag om att konsultera samer ska leda till bättre förståelse och färre konflikter

Riksdagen har antagit en lag om konsultation med det samiska folket (konsultationsordning). Det innebär i ett första steg att regeringen och statliga myndigheter har en lagstadgad skyldighet att konsultera samiska företrädare i frågor som är av betydelse för det samiska folket. Om två år utvidgas lagen att även gälla kommuner och regioner.

- Det gläder mig att vi nu har nått så långt att vår rätt till inflytande i frågor som berör oss, också formaliseras i svensk lagstiftning, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Vi är inte helt nöjda men ser detta riksdagsbeslut som ett viktigt första steg.

Vad förväntas en konsultationsordning leda till? I förlängningen kan en strukturerad dialog mellan det samiska folket och svenska myndigheter ge ökad kunskap och förståelse för samiska livsvillkor och kulturella förhållanden. Beslutsunderlagen blir bättre och mer heltäckande. Det finns inget krav på att inhämta samtycke eller att enighet  ska nås mellan de konsulterande parterna, men processen ska genomföras ärligt, uppriktigt och i god anda.

- Om resultatet blir en bättre förvaltning och att samisk kunskap värdesätts och används kan potentiella överklagningar och konflikter undvikas, menar Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

Införandet av konsultationsordningen utgår från samernas ställning som urfolk. Konsultationsordningen innebär alltså inte att det samiska folket får några nya rättigheter utan att deras tidigare existerande rätt till inflytande uttrycks i svensk lagstiftning. Genom konsultationsordningen skapas en tydligt strukturerad process för samers delaktighet och insyn i viktiga frågor och beslut. Det kan gälla frågor om rennäring och andra samiska näringar, miljö och klimat, markanvändning, hälsa, språk, utbildning och kultur.

Men hur ska detta gå till?

- Sametinget arbetar just nu med att förbereda processen så att det blir tydligt för de konsultationsskyldiga hur de ska gå till väga, förklarar Sametingets kanslichef Fredrik Österling. All nödvändig information kommer att finnas på Sametingets hemsida innan lagen träder i kraft.

Det samiska folket företräds i första hand av Sametinget, men om samebyars eller samiska organisationers verksamheter och intressen berörs, finns en skyldighet att konsultera dessa. Samiska företrädare ska dessutom kunna ta initiativ till konsultation i ärenden av särskild betydelse.

För samer innebär konsultationsordningen större möjligheter att påverka beslut och komma in tidigare i processerna. Erfarenheter från Norge visar på tids- och kostnadsvinster och att kunskapsnivån gällande samer och samiska förhållanden ökar.

 

Kontakt:

Håkan Jonsson, styrelseordförande
hakan.jonsson@sametinget.se
Tel. 070 - 372 10 10

 

Fakta:

Sverige har under de senaste decennierna återkommande kritiserats av internationella granskningsorgan, bland andra FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) och FN:s universella granskningsmekanism (UPR), för det samiska folkets bristande möjligheter till politiskt inflytande och fritt informerat förhandssamtycke i Sverige. I den proposition som behandlar konsultationsordningen uppger regeringen att svensk lagstiftning bör vara utformad i överensstämmelse med Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Införandet av konsultationsordningen är en åtgärd med syfte att i högre utsträckning efterleva de normer Sverige förbundit sig att upprätthålla. Konsultationsordningen väntas innebära högre kvalitet i myndigheters handläggningsprocesser, samt mer strukturerade metoder för att tidigt klarlägga hur det samiska folket och samiska sakägare påverkas av beslut.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?