torsdag 25 juli 2024

Förskola

Förskolan har en nyckelroll och är en av de viktigaste arenorna eftersom man redan i tidig ålder kan lägga grunden och skapa förutsättningar för barns utveckling och tvåspråkighet samt vara ett naturligt komplement och stöd för hemmet. 

För att bevara och utveckla de samiska språken i samma omfattning som samhället runt omkring oss så  behövs det reella satsningar och förutsättningar och inte minst positiva attityder från samhället, det allmänna så att den samiska språköverföringen och inlärning blir en naturlig förstärkning. 

De samiska språken är hotade och under hård press, det blir färre barn och unga som får samiska som förstaspråk . Assimileringspolitiken har inneburit att många samiska föräldrar aldrig eller endast bristfälligt har fått lära sig samiska språken men väljer och vill att deras barn ska få möjligheten att växa upp i miljöer där samiskan används, förstärks och där de samiska barnens modersmål utvecklas.

För de föräldrar som behärskar samiskan sedan barnsben är de samiska språken ett arv som är värdefullt och naturligt att förmedla till sina barn. För barnen som talar samiska i vardagslivet kan det finnas situationer där förutsättningarna för att tala och uttrycka sig på samiska blir begränsade och barnen inte blir uppmuntrade och stimulerade att använda sitt samiska språk. Konsekvensen blir att majoritetsspråket svenska används istället för det är den enklaste lösningen.   

På längre sikt bidrar den här lösningen till en utarmning av samiskan och till stora förluster för de samiska språken. De samiska föräldrarna har en förhoppning att språken förmedlas på fler plattformar än hemmet och tillsammans med föräldrarnas egna språkinsatser blir barnen tvåspråkiga och att språkinlärningen har hög kvalité.

I läroplanen framkommer skrivning att ” Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.” (ur Lpfö18, förskolans uppdrag)

Vidare finns skrivningen från barnkonventionen där det framkommer i artikel 30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.” (ur barnkonventionen)

Lagstiftarna har skapat lagar för att främja och tillåta samiska i förskolan där det innebär att kommuner i förvaltningsområden ska, om så begärs, tillhandahålla som lägst en väsentlig del av verksamheten på samiska enligt artikel 8 i språkstadgan och återspeglar en högre ambitionsnivå än tidigare formulering. Vad som är en väsentlig del av verksamheten utvecklas inte i språkstadgan. Det övergripande syftet med stadgan är dock att skydda och främja minoritetsspråken och utgångspunkten är därför att omfattningen av utbildningen på minoritetsspråken bör vara sådan att den bidrar till att minoritetsspråken bevaras, utvecklas och förs vidare till nya generationer. Detta betyder att den huvudsakliga delen av utbildningen ska bedrivas på det aktuella minoritetsspråket. I författningskommentaren till lagparagrafen framgår att begreppet måste tolkas utifrån en helhetsbedömning. Faktorer som har betydelse är det antal timmar som utbildning bedrivs på språket, nivån på personalens språkkunskaper, hur förskolans arbete med språkrevitalisering är strukturerat och vilka arbetsmetoder som används samt i vilken utsträckning vårdnadshavare och andra i barnets omgivning involveras i revitaliseringsarbetet.

Mycket återstår innan lagstiftarens ambition är realiserad och de som ska verkställa dessa direktiv hänvisar många gånger brist på ekonomiska medel och brist på tillgången på samiska pedagoger som talar samiska så mycket återstår innan samiska i förskola är säkerställd fullt ut.

Våra samiska språk är oerhört värdefulla och vi behöver bevara, stärka och synliggöra de samiska språken så att våra samiska barn med stolthet får möjlighet att tala och lära sig samiska och på så sätt säkerställer vi att våra samiska språk inte assimileras och försvinner.  

De samiska förskolebarnen är dagens och morgondagens talare av de samiska språken.

Delar av inledningstalet till Förskolekonferensen i Ubmeje 2-3/11 2021

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-02-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?