tisdag 7 december 2021

Ordförklaringar Renbruksplan

Är du osäker på vad begreppen som används i det här sammanhanget står för? Här finns förklaringar till några viktiga begrepp som används.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Grön infrastruktur upprätthåller viktiga funktioner inom renskötseln såsom bete och betesro, ger renen skydd för väder, vind och insekter samt möjliggör årstidsbunden förflyttning mellan betesområden och angränsande samebyar.

Beteslandsindelning

Samebyn äger renbruksplanen. Beteslandsindelningen som är en del av renbruksplanen kan myndighetsutövare eller markanvändande exploatörer få av samebyn efter skriftlig förfrågan.  Beteslandsindelningen är baserad på lokal-kännedom och fjärranalysteknik utförd för renskötselårets åtta årstider indelat i fem beteslandstyper. Informationen från beteslandsindelningen får inte tolkas för precist. Den är dynamisk och uppdateras kontinuerligt baserat på ny kunskap och förändringar i landskapet.  Mottagaren får inte vidarebefordra beteslandsindelningen till annan part.

Betestrakt

Betestrakter utgör delar av samebyns hela betesområde där renarna hålls en viss årstid.

Kärnområde

Kärnområden är områden som utgör kraftcentrum inom samebyn och som regelbundet används inom betestrakten.

Nyckelområde

Nyckelområden är ytterst viktiga områden med en totalkvalitet som har avgörande betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn.

Lågutnyttjade områden

Lågutnyttjade områden är marker som kan ha god betesstatus men som i nuläget används sporadiskt eller inte alls, av en eller flera orsaker.

Åtgärdsområden

Åtgärdsområden utgör områden där tidigare markanvändning påverkat rennäringen negativt.

Naturelement

 Myrar, höjder, sluttningar, älv- och bäckdalar, hedar, strandlinjer m.m.

Landskapet

Landskapet uppkommer ur kombinationen av naturen och människan. Skogsbrukets olika åldersfaser från hygge till gammal mogen skog påverkar renskötselns funktion och förutsättningar, men också annan antropogen påverkan än skogsbruket måste hanteras vid renskötsel.

Ekosystemtjänst

Begreppet ekosystemtjänster har kommit till för att med ett ord förklara hur viktig naturen är för oss människor. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Vi människor får nyttan antingen direkt, eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk eller renskötsel. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de ofta osynliga i flera samhällsbeslut. Ekosystemtjänsterna är ett resultat av den biologiska mångfalden.

Det finns fyra kategorier av ekosystemtjänster:

  • Försörjande - ger varor/nyttigheter
  • Reglerande - påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer
  • Stödjande - är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera
  • Kulturella - ger upplevelsevärden

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Det innefattar allt i naturen och betonar betydelsen av variationsrikedom; ett landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Vi är beroende av olika ekologiska processer för att få mat, rent vatten och ren luft.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-02-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?