söndag 14 juli 2024

FAQ Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna.

 1. Vad är skillnaden mellan konsultationsordning och konsultationslag?
 2. För vem gäller skyldighet att konsultera?
 3. I vilka ärenden gäller konsultationsskyldighet?
 4. Vilka ärenden är undantagna konsultationsskyldighet?
 5. Vem ska konsulteras/vilka är samiska företrädare?
 6. När ska konsultationen inledas?
 7. Hur går jag tillväga för att inleda en konsultation?
 8. Hur genomförs konsultationer?
 9. Hur förhåller sig konsultation till andra beredningskrav?
 10. Varför finns lagen?
 11. Varför gäller konsultationslagen endast samerna?

 

1. Vad är skillnaden mellan konsultationsordning och konsultationslag?

Konsultationsordningen är ett annat begrepp som används synonymt med konsultationslagen. Det finns alltså två namn som avser samma lagstiftning.

2. För vem gäller skyldighet att konsultera?

Skyldighet att konsultera gäller för regeringen, förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner (efter 1 mars 2024). Konsultationsskyldighet gäller inte för statliga eller privata bolag, domstolar eller domstolsliknande organ. Skyldigheten att konsultera gäller inte heller för Sametinget och Sameskolstyrelsen.

3. I vilka ärenden gäller konsultationsskyldighet?

Skyldighet att konsultera gäller för alla typer av förvaltningsärenden där det ska fattas ett norm- eller förvaltningsbeslut som kan få särskild betydelse för samerna.

Med normbeslut avses författningsärenden såsom meddelande av föreskrifter, lagar och förordningar.

Med förvaltningsbeslut  avses den konsultationsskyldiges beslutande verksamhet  och inte faktiska åtgärder av olika slag. Det som är avgörande för om en myndighets ställningstagande ska betraktas som ett förvaltningsbeslut är om det innefattar ett uttalande varigenom myndigheten vill påverka någons handlande, d.v.s. om det är avsett att vara handlingsdirigerande. Konsultationsskyldigheten påverkas inte av om ärendet innebär myndighetsutövning eller inte.

Med särskild betydelse avses beslut som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk, där samerna påverkas på ett sätt som skiljer sig från den övriga befolkningen. Konsultationsskyldigheten gäller inte i ärenden som endast berör enstaka samer.

Exempel på ärenden som kan komma i fråga för konsultation:

 • markanvändning
 • näringsfrågor
 • livsmedelsproduktion och förädling
 • regional- och landsbygdsutveckling
 • renskötsel
 • fiske
 • jakt
 • rovdjur
 • gruvor
 • energiförsörjning, vindkraft, vattenkraft, kraftledningar
 • skogsfrågor
 • kulturmiljöfrågor
 • ortnamn
 • biologisk mångfald, naturskydd
 • samisk skola, förskola och annan utbildning
 • äldrevård och sjukvård
 • samiskt kulturarv, traditionell kunskap
 • samiska språk
 • samisk kultur inom musik, teater, litteratur och konst

4. Vilka ärenden är undantagna konsultationsskyldighet?

I lagens 4 § listas ärenden som inte ska konsulteras. Sådana ärenden är bland annat tillsyn, statsbidrag, forskning i enskilda fall, och svar på remisser.

5. Vem ska konsulteras/vilka är samiska företrädare?

Samiska företrädare är de samiska parter som den konsultations-skyldige genomför konsultation med. Samiska företrädare är:

 • Sametinget, som företrädare för det samiska folket
 • En sameby, om ärendet kan få särskild betydelse för den
 • En samisk organisation, om ärendet kan få särskild betydelse för den med hänsyn till organisationens ändamål enligt stadgarna och om organisationen anmält intresse av att delta i konsultationer

6. När ska konsultationen inledas?

Konsultationerna syftar till att ge det samiska folket insyn i processer och frågor i ett tidigt skede. Det är därför viktigt att konsultation inleds så snart ett ärende bedöms kunna få särskild betydelse för samerna.

7. Hur går jag tillväga för att inleda en konsultation?

Om ett ärende bedöms omfattas av konsultationsskyldighet (se ovan) ska en förfrågan skickas till berörda samiska företrädare. Förfrågan till Sametinget skickas till kansli@sametinget.se

Om du är osäker på om ett ärende ska konsulteras med Sametinget kan du kontakta vår personal (se fliken Kontakt).

8. Hur genomförs konsultationer?

Konsultationer kan genomföras på olika sätt beroende på ärendets karaktär och vad parterna (konsultationsskyldige och samiska företrädare) kommer överens om. Konsultationer kan ske muntligt, skriftligt, genom fysiska eller digitala möten eller en kombination. Allt från ett telefonsamtal eller ett par mejl till flera möten med omfattande skriftväxling mellan mötena. Ärendets komplexitet, tid och resurser kan påverka formerna för konsultationen och hur länge den pågår.

9. Hur förhåller sig konsultation till andra beredningskrav?

Föreskrifter om samrådsskyldighet i andra lagar och förordningar gäller oberoende av konsultationslagen. Konsultationsskyldigheten är ytterligare ett krav vid sidan av andra beredningskrav i annan lagstiftning. Ett ärende kan alltså innebära både samrådsskyldighet och konsultationsskyldighet. Samrådsförfaranden och andra liknande förfaranden ska så långt som möjligt samordnas med konsultationer. (Läs mer i vår vägledning)

10. Varför finns lagen?

Tidigare lagstiftning har av regeringen inte ansetts tillräcklig för att tillgodose de krav på inflytande som förts fram i rekommendationer avseende Sveriges internationella åtaganden gentemot det samiska folket. Lagen bedöms vara en åtgärd för att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och för att uppfylla regeringsformens målstadgande om det samiska folket (se nedan).

11. Varför gäller konsultationslagen endast samerna?

1 kap. 2 § sjätte stycket i regeringsformen anger att det samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Samerna är ett erkänt urfolk och har en särställning bland de nationella minoriteterna. Syftet med lagen är att säkerställa det samiska folkets rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem.
Läs mer om folkrätt

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-12-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?