fredag 21 juni 2024

Handlingsplan för klimatanpassning

Myndigheter har en viktig roll vad det gäller att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbetet inom sitt ansvarsområde. Sametinget tog 2016 fram en handlingsplan för klimatanpassning, vilken har uppdaterats 2023.

Urfolkens syn på naturen och miljön är en viktig del av lösningen och vi samer kan vara vägvisare för en hållbarare värld. Árbediehtu - den samiska traditionella kunskapen - och det samiska landskapsperspektivet kan berika samhällsdebatten i många frågor, t.ex. när det handlar om långsiktig ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Den traditionella kunskapen är central i förvaltningen av vårt landskap och kan bidra till hela Sveriges klimatanpassning.

Den främsta målgruppen för handlingsplanen är det samiska samhället. Men handlingsplanen riktar sig även till alla samhällsaktörer som kan bidra till att samiska näringar och samisk kultur bättre kan möta klimatförändringar som vi redan ser och de som kan förväntas i framtiden. Handlingsplanen består av ett system av åtgärder som i vissa fall fordrar samverkan lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt, även med andra urfolk.

De övergripande klimatanpassningsmålen för Sametinget är att arbeta för att bevara biologisk mångfald samt att minska sårbarheten genom ökad flexibilitet i samisk användning av mark och vatten. Dessa mål har sin grund i Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras / Iellembirás/ Jielemen bijre som utgår från den samiska helhetssynen på människan, naturen och landskapet. Eftersom natur inte går att skilja från samisk kultur är en livskraftig natur med hög biologisk mångfald en viktig förutsättning för att den samiska kulturen ska bevaras.

Myndighetens mål och åtgärder för klimatanpassning är utformade så att Sametinget oavsett rådighet i frågan ska kunna påverka utvecklingen. Det innebär i de flesta fall att Sametinget på olika sätt behöver samverka med andra aktörer i olika delar av samhället.

Fyra åtgärdsområden har formulerats och sammanställts i handlingsplanen. Åtgärdsområdena för Sametingets klimatanpassningsarbete är att:

  1. skapa kanaler för kommunikation och kunskapsförmedling
  2. förebygga och hantera kriser
  3. ta fram underlag och ge stöd vid samråd
  4. stärka myndighetens arbete med klimatanpassning

Utifrån vårt helhetsperspektiv ser vi att de föreslagna åtgärderna för klimatanpassning synkroniserar med vårt arbete med miljökvalitetsmålen, den strategiska planen för biologisk mångfald (de s.k. Aichimålen) år 2020 och Agenda 2030.

Klimatfrågan och klimatförändring är en tvärsektoriell fråga som berör många verksamheter och sakområden. Klimatanpassning sker därför på olika samhällsnivåer och ansvarsområden. Renskötseln är ett viktigt bidrag till Sveriges miljö- och naturvårdsarbete bland annat genom att vara en indikator för sammanhållna landskaps tillstånd. En välmående och fungerande renskötsel innebär ett sammanhållet och ekologiskt stabilt landskap. De samer som vistas regelbundet i naturen, renskötare, jägare, fiskare m.m. kan tidigt observera olika förändringar och följer renarna. Det innebär att vi lågt räknat har minst två tusen fältexperter på halva Sveriges yta. Den kunskapen bör vi ta vara på.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?