tisdag 26 oktober 2021
samepolitiker från tre sameting
Ledamöter från tre sameting samlade i Umeå. Foto: Marie Enoksson.

Samiskt parlamentariskt råd

De nordiska sametingen har ett avtal om nordiskt samarbete genom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR).

Nordiskt samarbete
Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) etablerades år 2000 med Sametingen i Norge och Finland som medlemmar. Det svenska Sametinget anslöt sig till samarbetet 2002. Samerådet och samerna i Ryssland har observatörsstatus. Respektive sameting utser sina ledamöter för en mandatperiod på fyra år. Planer finns på att ge ryska samer samma ställning som övriga sameting, eftersom Sami Sobbar - Sami Assembly bildats på rysk sida.

Ledamöter
Rådet består av 21 ledamöter, sju från vardera sameting. Ordförandeskapet roterar mellan de tre sametingspresidenterna.

Uppgifter
Det övergripande syftet är att stärka det gränslösa samarbetet mellan samer och föra samernas gemensamma talan internationellt. Bland annat prioriteras samisk forskning, samiskspråkig infrastruktur och ungdomsarbetet. En annan prioritering är samisk språkutveckling och språkpriset Gollegiella som delas ut vartannat år. Därutöver är rådets uppgift att samordna och föra samernas gemensamma talan internationellt, framförallt gentemot andra urfolk.

Parlamentarikerkonferenser
Vart tredje år träffas ledamöterna från de tre nordiska sametingen samt representanter från de ryska samerna till en gemensam konferens för att dryfta gemensamma frågor. Den första parlamentarikerkonferensen ägde rum i Jokkmokk 2005, den andra i Rovaniemi 2008, den tredje i Kirkenes i 2011, den fjärde i Umeå 2014 och den femte i Trondheim 2017.

Samerna i EU
SPR representerar samerna som folk till exempel i frågor som gäller samernas status som urfolk i EU och samernas roll i EU:s regionalpolitik. SPR är även varit engagerad i samarbetet med arktiska parlamentariker och deltar på arktiska parlamentariska konferenser.

Urfolksdeklarationen
SPR har agerat aktivt för att lotsa FN:s urfolksdeklaration genom FN-systemet för ett godkännande i generalförsamlingen. Både när Rådet för mänskliga rättigheter och FN:s tredje kommitté behandlade förslaget till urfolksdeklaration ingick en expert från SPR i den svenska delegationen. Urfolksdeklarationen antogs av FN:s generalförsamling den 13 september 2007.

Nordisk samekonvention
SPR:s rådsmöte i mars 2006 beslöt att rekommendera sametingen och nationalstaterna i Sverige, Norge och Finland att ratificera utkastet till nordisk samekonvention. Utkastet som utarbetats av en finsk-norsk-svensk-samisk expertgrupp överlämnades till ansvariga ministrar för samefrågor i Finland, Norge och Sverige den 26 oktober 2005. I november 2010 beslöts att de tre nordiska länderna ska tillsätta varsin förhandlingsdelegation om högst sex personer. De tre förhandlingsdelegationerna har med utkastet till nordisk samekonvention som utgångspunkt, arbetat fram ett gemensamt förslag till nordisk samekonvention. Förhandlingarna påbörjades med början 2011. 2017 finns ett gemensamt förslag som nu diskuteras i de tre länderna. Svårigheten är att hitta en nivå på konventionen och ordalydelser som Norge, Sverige, Finland och de tre sametingen kan enas kring.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2017-09-08

Övrigt

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?