måndag 5 juni 2023

Interreg Nord delområde Sápmi

PROGRAMMET ÄR AVSLUTAT.

EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Nordprogrammet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi, och är uppdelat på två delområden.

Länsstyrelsen i Norrbotten är förvaltande myndighet för Nordprogrammet. Sekretariatet för delområde Sápmi är placerat på Sametinget i Östersund och är en del av det gemensamma programsekretariatet.

Nordprogrammets mål

Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Interreg Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden; delområde Nord och delområde Sápmi. En ansökan till delprogrammet Sápmi ska vara förankrad i det samiska samhället och nyttan ska tillfalla det samiska folket.

Planera
Ni som ska ansöka om stöd behöver planera och organisera ert kommande projekt. Det är till exempel viktigt att se över vilka partners som bör delta i projektet. Syftet med processen är att den ska leda fram till en tydlig och välfungerande plan med mätbara mål. Ta gärna kontakt med oss och diskutera er projektidé innan ni skriver ansökan!

Delprogramområdet Sápmi omfattar:

 • Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland
 • Fylkene Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag samt del av Hedmark fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge
 • Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt del av Dalarnas län (Idre sameby) i Sverige.

Fyra insatsområden:

 • Forskning och innovation - Målsättningen är att stärka företagens kommersialiseringsförmåga av innovationer samt stärka förmågan hos aktörerna inom innovationssystemet att agera på den europeiska forskningsarenan.
 • Entreprenörskap - Målsättningen är att åstadkomma fler gränsöverskridande näringslivssamarbeten så att kunskaper och resurser mellan företagen tillvaratas och vidareutvecklas.
 • Kultur och Miljö - Målsättningen är att stärka och levandegöra regionens kultur och kulturarv, förbättra bevarandestatusen över naturmiljöer samt öka den offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen.
 • Gemensam arbetsmarknad - Målsättningen är att öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden i regionen. 
 • Unika mål för Sápmi är att stärka kompetensen och kunskapsutvecklingen inom de samiska näringarna och att stärka det samiska språket inom den samiska befolkningen.

Vad krävs?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person och kan vara privat såväl som offentlig. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

 • Minst två sökande parter
 • Projektet ska ha ett gränsregionalt mervärde
 • Ansökan skall följa programmets innehåll (strukturfondsförordning, regelverk etc.)
 • Projektet får inte snedvrida konkurrensen - måste vara förenligt med de s.k. statsstödsreglerna
 • Projektet måste ligga utanför den ordinarie verksamheten - det ska finnas ett mervärde
 • Projektet måste ha en profil vad det gäller det samiska språket
 • Medfinansieringen ska vara ordnad

Samfinansiering

Grundprincipen i INTERREG är samfinansiering.

EU-programmet Interreg Nord kan i Finland och Sverige
finansiera 65 % av projektets totala budget. En projektägare i Norge kan finansiera 50 % av kostnaderna med IR-medel.
Resterande budget ska finansieras med privata eller offentliga medel. Ni kan själva vara med och finansiera ert projekt och ni kan ha en eller flera medfinansiärer. Medfinansiering kan sökas från t ex statliga myndigheter, regionförbund, landskapsförbund, kommuner, landsting och universitet.

Partners

Den som ansöker ska vara en juridisk person - privat eller offentlig. Det måste finnas partners från minst två av länderna inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna.

Elektronisk ansökan

Ansökan sker elektroniskt på Nordprogrammets hemsida där det även framgår när det är möjligt att ansöka om stöd.

Vad händer sen?

Efter att ansökan om EU-finansiering och eventuell norsk Interreg-finansiering lämnats in bereds den vid respektive sekretariat. Därefter gör de två styrkommittéerna för Nordprogrammet en prioritering av projekt vid deras respektive styrkommittémöten. De två styrkommittéerna är uppdelade per programområde, det finns en för delområde Nord och en för delområde Sápmi.

Finansieringsbeslut

Styrkommittéerna bedömer om projektet överensstämmer med programmets ändamål och prioriterar de projekt som ska beviljas EU-stöd respektive norska IR-midler. Styrkommittéerna har minst två möten om året. Efter att styrkommittéerna har rekommenderat finansiering till ett projekt fattar förvaltande myndighet (Länsstyrelsen i Norrbottens län) det juridiskt bindande finansieringsbeslutet om EU-medlen.

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2023-01-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?