söndag 23 juni 2024

Saemiengïelelåhkoe

Daesnie vuajnah mah krïebpesjh leah juktie meatan saemiengïelelåhkosne årrodh. Jis edtja reaktoem veeljemisnie 2025 gïelem vedtedh, tjoerh 20-n gaekeren 2024 bäjkoehtidh, jis ih aeriebiste meatan leah.

Tjaelieh tjaatsegem olkese
Diedtieh svaalhtesasse dov veeljeme tjaatsegeasse daennie åelkies bielesne. Dïevhtieh dov laavenjasshtjaelieh jïh seedth påastine Saemiedigkien kanslijese, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna.

Dängkoeh tjaatsegem
Jis ih maehtieh tjaatsegem gåetesne olkese tjaeledh, seedth dle e-påastem dov nommine jïh tjaalesijjine e-tjaalesäjjan kansli@sametinget.se teekstine: ”manne tjaatsegem gïelelåhkose sïjhtem mov gåajkoe seedtesovveme”. Jallh ringkh nummerasse 0980-780 30 jïh tjaatsegem dänghkoeh. Jiehtieh mennie gïelesne sïjhth tjaatsegem utnedh jïh aellieh åajeldh nommem jïh tjaalesijjiem tjaeledh.

 

Visar sidorna 1 till 5 ( av 5 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-08-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?