tisdag 26 oktober 2021

Tips om andra möjligheter att söka kulturbidrag

Sametingets kulturnämnd har en begränsad budget och medlen räcker tyvärr inte till alla projekt. Men vi tipsar gärna om andra möjligheter att söka bidrag till konst- och kulturprojekt.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Om Konstnärsnämnden

Om stipendier och bidrag

Region Norrbotten

Region Norrbotten prioriterar arbetet med kultur för barn och ungas hälsa. Målgrupp är kulturlivets professionella utövare samt företag och organisationer inom kultursektorn. Organisationer med statligt stöd via kultursamverkansmodellen och kommuner kan inte delta. 

Det finns medel till projektstöd med fokus på kultur för barn och ungas hälsa, vilket är i linje med prioriterade åtgärder enligt Region Norrbottens strategi för kultur och hälsa. Syftet med projektmedlen är att med hjälp av kulturen skapa nya arbetsmetoder, modeller, strukturer och processer för att främja och uppnå hälsa hos barn och unga. De projekt som stöds ska bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens betydelse för god hälsa bland barn och unga.

Ansökan görs i Kulturdatabasen i god tid innan projektstart. Ansökan behandlas löpande. Handläggningstiden är ca 1 månad. Läs mer

Region Jämtland

Region Jämtland har ett flertal kulturpris och stipendium man kan söka. Bland annat ett samiskt stipendium som är avsett att uppmärksamma personer eller grupper i Jämtland Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Vem som helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå mottagare av det samiska stipendiet. Stipendiet kan även sökas för egen del. Motivering ska alltid anges.

Läs mer här

Filmpool Nord

Svenska Filminstitutet

 • Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20
E-post: registrator@sfi.se
Webbplats: www.sfi.se

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet.

Nordiska ministerrådet

 • Professionella konstnärer, amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram

  Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk. Även amatörer och frivillig-organisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.

Kulturkontakt Nord

Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
E-post: info@kknord.org
Webbplats: www.kulturkontaktnord.org/sv/stod
 

Kulturfonder

 • Nordiska kulturfonden främjar det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna:

Nordiska kulturfonden
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33-96 02 00
Fax +45 33-32 56 36
Webbplats: www.nordiskkulturfond.org

 

 • Kulturfonden för Sverige och Finland: Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Kulturfonden för Sverige och Finland
Riddargatan 13 D
11451 Stockholm
Telefon: 073 544 79 19
E-post: sverige@kulturfonden.net
Hemsida: http://www.kulturfonden.net
Facebook: https://www.facebook.com/kulturfondenforsverigeochfinland/
 

Kaija Anstensens Minnesfond

 • Från Stiftelsen "Kaija Anstensens Minnesfond" som Stockholms sameförening bildat efter en donation, kan du som enskild same eller samiska organisationer ansöka om medel. Stiftelsen ska främja samiska rättigheter och samisk kultur genom att ur den löpande avkastningen betala ut stipendier. Ansökan ska innehålla en kort presentation av sökande (namn, ålder, bakgrund) och en motivering till varför just du bör få stipendiet. Om det gäller en förening eller organisation bör föreningens verksamhet, mål och tillgångar anges. Högst 4 A4-sidor. Styrk uppgifterna med vidimerade kopior av intyg. Ansökan ska ha inkommit senast 17 oktober 2016.

För mer upplysningar och utförlig information om kriterier: kaijasminnesfond@gmail.com. Ansökan via e-post eller till:

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond
Kassör Allan Axelsson
Nybodagatan 4, 3 tr.
171 42 Solna

Institutet för Språk- och folkminnen

 • Varje år finns det möjlighet att söka statsbidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken från Institutet för språk och folkminnen. Bidrag lämnas exempelvis för pedagogisk verksamhet på det språk som ska läras in, för språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller för läsfrämjande insatser. Dessutom lämnas bidrag till insatser för att öka enskildas kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Insatser som riktas till barn och ungdomar främjas särskilt. Läs mer
   

Samerådet

 • Samerådet utlyser stipendier och det är möjligt att ansöka om kulturbidrag till samarbetsprojekt. De brukar dela ut tre arbetsstipendier till samiska kulturarbetare á 20 000 euro. Det finns möjlighet att söka projektstöd till samarbetsprojekt inom samisk kultur. Ansökningar sänds till:

Samerådet, Kulturavdelning, Seitatie 35, FI-99980 Utsjoki, Finland.
E-post: saamicouncil(at)saamicouncil.net
Tel: +358 40 8208 351
 

Sametinget i Norge

 • Det finns även möjligheter att söka stipendier och bidrag till kulturprojekt via Sametinget i Norge. Läs mer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 • Hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) kan finnas möjligheter att söka medel. Ibland har de särskilda medel fördelade till nationella minoriteter. Läs mer

Sveriges länsstyrelser

 • Sveriges länsstyrelser driver projektet Kalejdoskop för att göra fler delaktiga i arbetet med kulturarv. Kulturarvsarbetet ska präglas av mångfald där alla inkluderas. Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar kulturarvet. Kalejdoskop letar efter förbisedda och bortvalda platser och människor. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information. Läs mer
   
 • Västerbottens län delar ut kulturstipendier för att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendiaten ska vara verksam inom Västerbottens län.   Beslut fattas i maj och utdelning av stipendierna sker i juni.Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning. Här finns länk till söksidan samt kontaktuppgifter:  Läs mer

Riksantikvarieämbetet

 • Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84
E-post: riksant@raa.se
Webbplats: www.raa.se

Arvsfonden

 • Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Är din idé ett möjligt arvsfondsprojekt? Du som har en projektidé kan diskutera den med Arvsfondens handläggare. Särskilda telefontider finns. Du kan ställa frågor om både projekt- och lokalstöd. Telefonnummer 08-700 09 40. Telefontider: Tisdagar klockan 09.00-11.00 och torsdagar, klockan 09.00-11.00. Förbered dig inför samtalet genom att läsa igenom den information som finns på sidorna om projekt- och lokalstöd på webbplatsen http://www.arvsfonden.se/sok-pengar

Om din fråga gäller en redan inskickad ansökan eller ett pågående projekt ska du inte ringa på den fasta telefontiden, kontakta istället den handläggare som du har blivit tilldelad på dennes direktnummer, eller via e-post. Här hittar du kontaktuppgifter till våra handläggare http://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden/kontakt-och-press

Arvsfondsdelegationen
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Webbplats: www.arvsfonden.se

Boverket

 • Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se

Statens musikverk

 • Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel. Läs mer om projektbidrag från Musikverket här.

Statens musikverk

Box 16326
103 26 Stockholm
Telefon: 08-519 554 00
E-post: registrator@musikverk.se
Webbplats: www.statensmusikverk.se

Sveriges författarfond

 • Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Sveriges Författarfond
Box 1106
111 81 Stockholm
Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65
E-post: svff@svff.se
Webbplats: www.forfattarforbundet.se/stipendier/sveriges-forfattarfond/

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-02-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?