torsdag 23 maj 2024
Sametingspresidenterna Tuomas Aslak Juuso (Finland), Håkan Jonsson (Sverige) och Silje Karine Muotka (Norge). Foto: Marie Enoksson

Parlamentariker-konferens i Árviesjávrrie 2023

Deklaration från den Sjunde konferensen för sameparlamentariker i Árviesjávrrie/Arvidsjaur. Antagen den 31 maj 2023. Svensk översättning av engelsk originaltext.

Parlamentariker från sametingen i Sápmi anför följande:

Vi samer är urfolket i Sápmi. Sedan urminnes tider har vårt folk levt av och förvaltat dess mark och vatten med största omsorg och respekt. Vi är en del av Sápmis landskap. Våra liv – vår kultur, kulturutövning och försörjning – är anpassade för den flexibla balansen mellan vad naturen kan ge och vad vi kan använda utan att utarma naturen. Vårt sätt att leva kräver en mångfald av djupa kunskaper, öppenhet och eget ansvar, både hos individer och samhälle.

Vi sameparlamentariker i Sápmi representerar mer än 30 000 frivilligt registrerade samiska individer i Finland, Norge och Sverige.

Vi betonar att det är i Sápmi som vår kultur och rättigheter som ett utpräglat folk etablerades.

Med ledning av de tidigare uttalandena från de sex parlamentariska konferenserna och i god tro och ömsesidig respekt mot den europeiska parlamentarismen, vill vi skapa en progressiv utveckling där gränsöverskridande aktiviteter uppmuntras.

Bekräftar att det samiska folket är lika mycket värda som andra folk, och att vi ska ges rätten att agera och betrakta oss själva som olika och att detta börrespekteras.

Bekräftar att rasism genomsyrar det västerländska samhället och underbygger den strukturella och institutionella diskrimineringen i Europa och de nordiska länderna.

1) Europas gröna giv som den presenteras av Europeiska kommissionen: ”kommer att omvandla unionen till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi” och även ”omvandla klimat- och miljöutmaningar till möjligheter - - - göra övergången rättvis och inkluderande för alla.” Vinstskapande i Arktis kräver en trovärdig omställning både med nedväxling och ökat återbruk.

Som urfolk i Europa motsätter vi oss alla försök till exploatering av våra landområden och vatten och hav som sker utan vårt samtycke och utan skydd av vår kultur, försörjning och livsstil.

Vi begär ett omedelbart genomförande av de internationella instrumenten för mänskliga rättigheter som ILO 169, UNDRIP, ICCPR och ICESCR för att främja urfolkens kulturer och skydda våra rättigheter till land och vatten i enlighet med internationell lag

2) Alla aktörer inklusive statliga företag, med verksamhet som påverkar natur och miljö i samernas traditionella områden, bör i sina ansökningar om tillstånd ha en policy för hur man värnar, respekterar och erkänner mänskliga rättigheter och urfolk.

Vi begär att människorättsstandarder och policyer upprättas för alla aktörer i Arktis.

3) Högsta domstolens domar i de olika nordiska staterna gav det samiska samhället rätt i förhållande till den nationella statliga lagstiftningen.

Vi påminner om att uppfyllande av domar, konventioner eller andra konstruktiva överenskommelser, och en relation som bygger på dialog och samarbete, är grunden för ett pålitligt och varaktigt partnerskap mellan de nordiska staterna och sametingen.

4) Samernas traditionella levnadssätt med seder, bruk, livsmedelsförsörjning och andlighet är en del av vår kulturs värden. Dessa unika sedvänjor kräver skydd, respekt och erkännande på både nationell och regional nivå. WHO säger: "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp".

Vi kräver att de nordiska staterna upprättar och tillämpar ett rättsligt skydd för samernas sociala välfärd.

5) Den traditionella maten är viktig för samernas identitet och kultur. Matkulturen präglas av naturliga årstidsvariationer och styrs av den periodiska tillgången på bär, fågel, fisk, örter, älg, växter, ren och småvilt. En viktig grund för den goda kvaliteten på samisk mat är en ren, oförstörd natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Samernas utpräglade jakt, fiske och insamling av ätbara växter bidrar till livsmedelsförsörjningen i Arktis.

Det är av yttersta vikt att förhindra att invasiva arter får fotfäste i våra traditionella områden. En invasion av nya arter är ett direkt hot mot våra näringar.

Vi, som ett urfolk, uttrycker vår rätt att upprätthålla matsuveränitet.

6) De ändliga naturresurserna i Sápmi har påverkats hårt av obegränsad aggressiv utvinning under de senaste 100 åren. Nationalparker, naturskyddsområden, biosfärområden måste vara sammanhållna områden även över nationsgränserna. Vi uttrycker vårt beslut om sammanhängande gränsöverskridande områden för att skydda motståndskraften och bekämpa den globala uppvärmningen. Internationella instrument för mänskliga rättigheter bekräftar att urfolk har rätt till självbestämmande eftersom de utgör ett folk. Detta i enlighet med Artikel 1 i FN:s konventioner från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Vi uttrycker vår rätt att använda det samiska folkets självbestämmande för att upprätta en gränsöverskridande samisk region för att skydda vår kultur, biologiska mångfald och framtid.

7) Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle och välstånd för människor och planeten. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar alla fyra dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala, den kulturella och den miljömässiga. Mål nummer 15 i Agenda 2030 främjar: Skydda återställande och främja hållbar användning av landbaserade ekosystem, hållbart sköta skogar, bekämpa ökenspridning.

Vi uppmärksammar att livsmedelsförsörjningen har flera dimensioner, även hälsa, välbefinnande, språk, identitet och försörjning, som kräver ett helhetsgrepp och direkt engagemang från det samiska folket.

”Förklarar att vi gemensamt anser oss vara skyldiga att förvalta och föra vidare vårt gemensamma arv från våra förfäder och förmödrar för det samiska samhällets bästa, och att vi fortsätter att värna om våra omistliga urfolksrättigheter till mark, vatten och naturresurser – utifrån vårt folks användning av dessa områden sedan urminnes tider.” 

Jåhkåmåhkke deklarasuovna. Citat från uttalandet från den första parlamentariska konferensen som hölls i Jåhkåmåhkke den 24 februari 2005.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?