torsdag 25 juli 2024

Saerniebïevnesje Moenehtsistie saemiej naasjovnev aehtaj bïjre

Saemien parlamentarije raerien jïh Saemieraerien ektie moenehtse saemiej naasjovnevӕhtaj bïjre daelie byjjestjaalegem bӕjjohte saemien naasjovnelaavlominie (Saemiejåålmege laavlome) jïh saemiej naasjovnejoejkine gellie saemiej gïeline. Aalkoevistie digitale laavlome sjӕdta mejtie saemiedigkij jïh saemieraerien gåetiesӕjrojne gååvnesieh.

1986 Saemieraerien  13:e saemiekånferansesne saemiesӕvegem dååhkasjehtin goh vӕhta gaajhkide saemide. Seamma aejkien nӕnnoestin  Sámi  soga lávlla jallh Saemiej åålmegelaavlome, edtja byjjes Saemiej naasjovnelaavlome årrodh. Tekstem 1906 mearoesaemie Isak Saba (1875-1921) tjeeli jïh melodijem Arne Sköld komponereme.

Mïetsken 2022 Saemieraerie  nӕnnoesti 22:e kånferansesne ”Sámieatnan duoddariid” edtja naasjovne joejkine veeljedh Saemiejåålmege laavlomen ektine. Joejkem soemie-saemie tjaelije, musihkere jïh tjiehpiedӕjja Nils-Aslak "Áillohaš" Valkeapää tjeeli jïh joejkem komponeri 70-taalesne. Joejkem jarkoestamme gellie saemien gïelide.

- Nåake jïh barkoes laavenjasse dam sjïere gïelide tjööngkedh mah gååvnesh jïh byjjestjaalegem bӕjjoehtidh mejtie buerie edtja sjidtedh båetije beajjan, moenehtsen åejvie Lars-Jonas Johansson jeahta.

- Mijjieh aervedibieh byjjestjaalegem galkien gïehtjedidh jïh åssjalommine båetedh mejnie mijjieh tjoerebe barkedh. Dan gaavhtan daate lea voestes tjaalege mejtie mijjieh bӕjjoehtibie saemiej almetjidie njieljie rïjhkine, Lars-Jonas Johansson jeahta.

Voestes saemiej rïjhketjåangkoe lij Tråantesne goevten 6:b 1917. Tjåangkosne bijjelen tjuetie saemieh tjåangkanin Sveerjeste jïh Nöörjeste, jïh dovne jijnjh nyjsenӕjjah lij aaj meatan. Daate lij voestes aejkien saemiej histovrijsne gåessie noerhte- jïh åarjelsaemieh Nöörjeste jïh Sveerjeste tjåangkose gaavnesjien raasten namhtah ektie dåeriesmoerij bïjre digkiedidh. Dannasinie goevten 6:b saemiejj naasjovne beajjan jallh Saemie-åålemege beajjan veeljesovvin.

 

Govletallijh:

Åejvie Moenehtsinie saemiej naasjovne vӕhtide
Lars-Jonas Johansson,
tel. +46-70-252 17 66, lars-jonas.johansson@sametinget.se

Ol Johan Gaup, lihtsege
+47 977 34 966, oljohangaup@gmail.com

Pirita Näkkäläjärvi, lihtsege
+358 40 3577 006, pirita.nakkalajarvi@gmail.com

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-02-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?