söndag 4 december 2022
Foto: Lennart Käck.

Åse Klemensson

Buerie biejjie!

Mov nomme Åse Klemensson. Manne eelkim Gïelejarngesne barkedh tjaktjen 2022. Manne Saemiedigkiekontovresne Staaresne barkem.

Saemien noerh leah jarngesne mov barkosne. Gïelejarnge ovmessie darjomh noeride öörnie jïh sæjhta noeride eadtjaldehtedh jåerhkedh saemien lohkedh.

Gïelejarnge leah meatan ovmessie darjomigujmie jeatjah öörnemidie mejtie Saemiedigkie öörnie. Desnie manne meatan åarjelsaemien gïeleldh maahtojne jïh barkoem ektedem.

Lissine ovmessie teksth åarjelsaemien gïelese jarkoestem.

 

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-11-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?