fredag 29 september 2023

Sametingets yttrande till regeringen

Sametinget har nu lämnat in sitt sista yttrande om gruvetableringen i Gállok/Kallak. Sametinget gör inte oväntat den sammantagna bedömningen att renskötseln i området är den markanvändning som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning utifrån ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Riksintresset rennäring bör av dessa anledningar ges företräde framför riksintresset mineral. Därtill måste Sveriges internationella och nationella åtaganden gentemot det samiska folket beaktas, vilket innebär att bearbetningskoncessionen för Kallak K nr 1 inte bör beviljas.

De berörda samebyarnas renskötsel är redan nu starkt begränsad av exploateringar från skogsindustri, vattenkraft, infrastruktur, kraftledningar, täkter m.m. Tillsammans med klimatförändringar och ett högt rovdjurstryck innebär det att omfattande kumulativa effekter uppstår vid en eventuell gruvetablering.

Den sökta verksamheten påverkar renskötseln och dess förutsättningar, både i och utanför det sökta koncessionsområdet. Bedömningen av koncessionens påverkan på rennäringen måste även innefatta verksamhetsområde, tilltänkta transportvägar kopplade till verksamheten (påverkan på betesmarker, utbyggnad, trafik etc.) med mera. De av bolaget föreslagna villkoren i sig medför ett omintetgörande av den naturbetesbaserade renskötseln. Villkoren skulle därmed orsaka, snarare än förhindra, omfattande skada för renskötseln och den samiska kulturen.

Marken och vattnet utgör en förutsättning för vidmakthållandet av renskötseln, annan samisk markanvändning och den samiska kulturen i området. En gruvetablering med tillhörande magasin och infrastruktur skulle omöjliggöra användandet av flyttlederna i området och nyttjande av de betesområden som utpekats som riksintresse för rennäringen. Det innebär att det funktionella sambandet, som både rennäringen och regeringen pekat ut som en förutsättning för fortsatt renskötsel, omintetgörs. När förutsättningarna för renskötsel i Gállok omintetgörs, innebär det i förlängningen att även förutsättningarna för vidmakthållande av den samiska kulturen i området undanröjs.

Renskötseln är en förutsättning för samisk kultur, árbediehtu (samisk traditionell kunskap), de samiska språken, levnadssätt och traditioner i området. Renskötselrätten som grundar sig på urminnes hävd och den samiska kulturen, skyddas genom regeringsformen och Sveriges internationella åtaganden.

Sametinget uppmanar regeringen i förestående prövning att ingående tillämpa gällande rätt och den senaste rättsutvecklingen på området för att säkerställa beslutets förenlighet med internationell rätt i processuellt och materiellt hänseende.

 

Läs hela yttrandet i högerspalten.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2022-02-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?