torsdag 25 juli 2024
Saemiedigkiepresidente Håkan Jonsson, Silje Karine Muotka jïh Tuomas Aslak Juuso.

Nasjonaale jïh gaskenasjonaale saemien gïelevåhkoe 2021

Saemien gïelevåhkoem daelie gåalmeden jaepien heevehtibie, jïh daate sjïdteme saemiengïeli  jaapetje heevehtimmie.   Saemien gïelevåhkoe ektiebarkoe juktie saemiengïelide vååjnesasse bïejedh, jïh dïhte laavenjostoe Saemiedigkiej gaskemsh Nöörjesne, Sveerjesne jïh Soemesne.

 Saemien gïelevåhkoen vuepsie lea saemiengïelide vååjnesasse bïejedh byjjes tjïehtjelisnie, maahtoem saemiengïeli bïjre jieniemdidh jïh barkedh juktie gïeli aarvoem lutnjedh. Dah golme saemiedigkieh Nöörjesne, Sveerjesne jïh Soemesne sijhtieh  galka saemiengïelide vuejnedh, govledh jïh utnedh gaajhkene seabradahkedajvesne daennie gïelevåhkosne. 

- Dan våhkoen galka mijjen saemiengïelh vuejnedh jïh govledh seabradahkesne. Mijjieh garmeres darjomi gellienvoeten gaavhtan bïjre jarkan laantesne.  jeahta saemiedigkiepresidente Silje Karine Muotka. 

Dïhte lissehte dïhte joekoen aavone goh aktöörh juktie Avinor, Tine, Freia, Wideroe jïh Cirkel K meatan årroeh saemiengïelide vååjnesasse bïejedh ovmessie sijjesne.

- Manne sjuesjedem goh stoere aktöörh åvtese vaedtsieh tsïegline jïhsaemiengïelide byjjes tjïehtjelisnie  vååjnesasse biejieh.

Saemien gïelevåhkoe lea stoere stuerebe sjïdteme fïerhten jaepien, jïh dovne tjïelth, saemien institusjovnh, voengen jïh nasjonaale aktöörh jïh sjïere almetjh viehkiehtieh saemiengïelide vååjnesasse bïejedh dan våhkoen. 

Ståvroeåvtehke Sveerjesne, Håkan Jonsson jeahta saemiengïelh gorredidh lea vihkeles saemien åålmegidie jïh juktie saemien kultuvrem gorredidh.   

- Gïelevåhkoe lea vuekine sjïdteme, jïh dïhte vihkeles heevehtimmie saemiengïelide. Jalhts ovmessie maahtoeh, gïelh mijjem tjåanghkan gårredieh jïh darjoeh juktie gaskesadtebe, jeahta Håkon Johnsson mij ståvroeåvtehke Saemiedigkesne Sveerjesne.

Saemiedigkiepresidente Soemesne, Tuomas Aslak Juuso. gaajhkesidie haasta viehkiehtidh saemiengïelide vååjnesasse bïejedh dan våhkoen, goh meatan orre heevehtimmesne jïh sosiaale medijesne. 

-  Gïelevåhkoe sjïere nuepie saemiengïelide vååjnesasse bïejedh, jïh hååhkesjem dovne åejvieladtjh jïh aktöörh noerhti laantine saemien utnieh sijjen barkosne hijven vuekien mietiegïelevåhkosne, jeahta Saemiedigkiepresidente Tuomas Aslak Juuso.


Saemiej gïeli bïjre:

Dah leah 11 saemien gïelh abpe saemien årromedajvesne. Gaskenasjonaale ektiedimmesne gaajhkh saemien gïelh leah gohtjesovveme håvhtadihks, itjmies håvhtadihks jallh mahte nåhkehtamme gïelh.

Saemien gïeledajvh leah aerpievuekien mietie bieline Nöörjeste, Sveerjeste, Såevmeste jïh Russlaanteste. Kola-njaarkeste noerhteluvline Engerdaalan Åarjel-Nöörjesne jïh Eajrese Åarjel-Sveerjesne. Daate dajve Saepmie. Saemien gïelh mah jeenjemesh utnieh daan biejjien leah noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien. Pijtesaemien, upmejesaemien jïh luvliesaemien leah aktene orrestimmieboelhkesne Nöörjesne.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?