torsdag 25 juli 2024
Skinnberedning
Foto: Marie Enoksson

Fokalpunktsansvar för artiklarna 8(j) och 10(c) i konventionen om biologisk mångfald

Sametinget har sedan 2021 ett övergripande samordningsansvar (fokalpunkt) för traditionell kunskap kopplat till biologisk mångfald. Arbetet sker i nära samverkan med SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) som bistår i genomförandet, särskilt när det gäller annan kunskapstradition.

Uppdrag

Sametinget har enligt 2024-års regleringsbrev i uppdrag att leda det svenska arbetet med artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Arbetet ska främja användningen av, och bidra till ökad kunskap om, traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk som leder till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Sametinget ska verka för att berörda myndigheter och aktörer involveras och deltar i arbetet vilket ska bidra till ett ökat hänsynstagande av traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk kopplat till biologisk mångfald vid beslutsfattande. Sametinget ska även ansvara för kontakterna med konventionens sekretariat genom att fungera som fokalpunkt.

Bakgrundsbeskrivning

Den snabba utvecklingen av dagens samhälle har inneburit en hög belastning på naturen och dess biologiska mångfald. Det är inte bara artrikedomen som minskar utan stora förändringar har skett i hur mark och vatten nyttjas. Kunskap om äldre, ofta skonsammare, bruknings-metoder har påverkats så mycket att de riskerar gå förlorade. Viktiga bärare av denna kunskap är till exempel urfolken med sina traditionella levnadssätt.

Internationellt har denna utveckling uppmärksammats bland annat genom konventionen om biologisk mångfald (CBD). Konventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992, och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade den.

Artikel 8(j) och 10(c) i konventionen

Artikel 8(j) och 10(c) i konventionen handlar om traditionell kunskap och sedvanebruk som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. Dessa CBD-artiklar lyder i helhet:

Artikel 8 – in situ – bevarande
j) med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.

Artikel 10 – Hållbart nyttjande av komponenter av biologisk mångfald
c) skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor som är förenliga med kraven för bevarande och hållbart nyttjande.

Organisation och genomförande

Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur. Som fokalpunkt har Sametinget ett övergripande samordningsansvar för både árbediehtu (samisk traditionell kunskap)  och annan kunskapstradition och därför har Sametinget valt att i uppdraget samarbeta med CBM.

En arbetsgrupp med representation från Sametinget och CBM planerar och bistår i genomförandet tillsammans med Åsa Labba, samordnare på Sametinget och tillika fokalpunkt gentemot konventionens sekretariat. Arbetsgruppens gemensamma erfarenheter, nätverk och kompetenser ses kunna bidra till framgång i genomförandet då många frågor är gemensamma och ett samarbete stärker ett genomförande oavsett vilken kunskapstradition det gäller.

Att generellt öka vetskapen om CBD och mer specifikt kunskapen om artiklarna 8j och 10c, deras betydelse och vad ett genomförande i Sverige innebär i praktiken är prioriterat i arbetet, särskilt gentemot myndigheter.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-04-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?