söndag 23 juni 2024

Prošeaktadoarjagat sámi ealáhus- ovttasbargguide

Sámediggi almmuha 1 400 000 kr ovttasbargoprošeavttaide mat ovddidit sámi ealáhuseallima, ja mat sáhttet buktit ođđa bargosajiid. Biebmoávnnasstrategiija rámma siskkobealde galgá Sámediggi áŋgiruššat sámi fitnodagaid diversiferemiin. Sámediggi lea vuoruhan sámi biebmokultuvrra.

Mihttomearrin lea ahte sámi fitnodagat galggaše lassánit vai maiddái bargosajit lassánivčče Sámis. Dan sáhttá dahkat doaimmaid bokte mat veahkehit báikegottiid fitnodagaid ovdánit ja gávdnat ođđa ovttasbargovejolašvuođaid.

Prošeaktadoarjaga ulbmil lea nannet ovttasbarggu dakkár surggiin mat addet stuora ávkki servodahkii, muhto mii ii soaitte nohkka geasuheaddjin ovttaskas fitnodatdoallái álggahit. Ovttasbargu lea hui dehálaš guoddevaš ovdáneami nannemis báikegottiin.

Unnimusat guokte aktevrra fertejit searvat ovttasbargui. Doarjja galgá adnot prošeavttaide mat addet ávkki eanebuidda.

Eavttut

Doarjja sáhttá movttiidahttit prošeavttaide mat háhket ja ovddidit:

 • Ovttasbargguid mat addet deaivvadanbáikkiid main iešguđet gávpesurggiid fitnodagat čatnet oktavuođaid ja ovdánit sámi árbevieruid vuođul
 • sámi fitnodagaid mat nannejit Sámi geasuheaddji biebmoguovlun ja turistabáikin

Dát doarjja addo báikegoddeprográmma vuođul. Doarjja ii addo ovttasbargguide mat čatnasit eanandollui, gilvvagárdedollui dahje boazodollui. Dat suorggit ožžot iežá doarjágiid.

Doarjaga sáhttá oažžut:  

 • Bálkkáide ja sosiála goluide
 • Indirekte goluide (guoská dušše organisašuvnnaide main leat bargit)
 • Bálvalusaid oastimii  
 • Iežá goluide

Makkár eavttut

Sámediggi veardida ohcamušaid dáid eavttuid mielde:

 • Prošeakta lea bures oktiibiddjon
 • Prošeakta deavdá identifiserejuvvon dárbbuid
 • Prošektii lea čielga ja relevánta ulbmiljoavku  

Don sáhtát eambbo lohkat dáid eavttuid birra Sámedikki regionála doaibmaplánas man gávnnat dáppe.   Doaibmaplánas gávnnat maiddái árvvoštallanvuođu ja eanet dieđuid schablonmeriid birra ja got mii rehkenastit eahpenjulges goluid.

Geat sáhttet ohcat?  

Sámi fitnodagat, sámi searvvit ja organisašuvnnat, eiseválddit, gielddat ja eanadikkit ja regiovnnat.

Ohcanáigemearri

Dán doarjaga ohcanáigemearri lea juovlamánu 6 beaivvi 2020.

Goassážii galgá čađahuvvon?

Don sáhtát ohcat prošeavttaide mat bistet juovlamánu 31 b 2022 rádjái. Oassemávssuid oktavuođas galgá addot oasseraporta. Dus lea vejolašvuohta álgit doaimmain go leat sádden ohcamuša Sámediggái, muhto de šattat ieš guoddit ekonomalaš riskka. Easkka de go mearrádus lea dahkkon das ahte oaččut go doarjaga, oaččut ruđaid máksojuvvot

Ná olu sáhtát oažžut doarjaga

Don sáhtát oažžut 90 % prošeaktagoluin doarjjan, de ferte 25 % boahtit eará almmolaš aktevrras. Reasta 10 % galgá leat priváhta ruhta.  

Got ozat doarjaga?

Doarjaga ozat Eanandoallodoaimmahaga E-bálvalusas – dasa dárbbašat BankID.

 • Deaddil E-tjänster man gávnnat Mina sidor leahkastagas Eanandoallodoaimmahaga neahttasiiddus
 • Deaddil Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Vállje Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Álggat bálvalusa
 • Deavdde ohcamuša
 • Välj Projekt vuolde (3.leahkastat ohcamušas) válljet Samarbeten - nya jobb ja dan maŋŋel Företagsutveckling generellt

Loga eanet E-ohcamuša birra: https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/e-tjanster-stod/foretags--och-projektstod

Fápmudus?

Jus ozat muhtuma bealis, omd. organisašuvnna dahje fitnodaga, de dárbbašat fápmudusa. Loga eambbo fápmudusaid birra dás: https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/fullmakt-for-e-tjanster

Leat go dus jearaldagat?

Jus dus leat jearaldagat de sáhtát váldit oktavuođa: 
Camilla Hansson, camilla.hansson@sametinget.se dahje
Sara Larsson, sarainger.larsson@sametinget.se

Visar sidorna 1 till 20 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?