lördag 18 maj 2024

Lagrådsremiss om konsultationsordning

Regeringen har den 29 oktober 2020 fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning.

Regeringen föreslår att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i ärenden som har särskild betydelse för samerna. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter.

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner att konsultera samiska företrädare i ärenden som har särskild betydelse för samerna. Konsultationer ska genomföras innan beslut fattas i sådana ärenden och genomföras i god anda. Den konsultationsskyldige ska dokumentera vad som kommit fram vid konsultationen.

Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter föreslås inte vara konsultationsskyldiga.

- Sverige har högt ställda ambitioner vad gäller efterlevnaden av våra internationella urfolksåtaganden. Samerna har utsatts för stora övergrepp genom historien. Nu är jag glad att vi har fattat beslut om ett förslag till konsultationsordning, för att samerna ska få ökad möjlighet till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger demokrati- och kulturminister Amanda Lind.

Konsultationer enligt den nya lagen ska så långt som möjligt samordnas med samrådsförfaranden som följer av lag och förordning. Sametinget ska konsulteras i ett ärende som företrädare för det samiska folket.

Om ärendet kan få särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation med hänsyn till ändamålet i organisationens stadgar ska även samebyn eller organisationen erbjudas att delta i konsultation. Samiska företrädare ges också rätt att själva begära konsultation i frågor som de anser har särskild betydelse för samerna. I dessa fall ska myndigheter i regel genomföra en konsultation.

Den konsultationsskyldige ska så långt som det är möjligt och lämpligt tillgodose den samiska företrädarens önskemål om konsultationsform. Grunderna för konsultationsförfarandet regleras i den föreslagna lagen.

Konsultationslagen och ändringarna i sametingslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Den nya lagen ska inte tillämpas på ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?