söndag 23 juni 2024
Sametingspresidenterna Aili Keskitalo, Per-Olof Nutti och Tuomas Aslak Juuso.

Nasjonaale jïh gaskenasjonaale saemien gïelevåhkoe 2020

Saemien gïelevåhkoe 2019 dam hijven barkoem jåarhka, jïh Saemien gïelevåhkose 2020 böörie. Våhkoen 43, lïhkebe nænnoestamme golken 19.-25.b., lea daan jaepien gïelevåhkoe. Våhkoen ulmieh dah saemien gïelh vååjnesasse buektedh jïh voerkesvoetem saemien gïeli bïjre sjugniedidh.

Ulmie saemien gïelevåhkojne lea dah saemien gïelh vååjnesasse buektedh byjjes rommesne, daajroem saemien gïeli jïh kultuvren bïjre lutnjedh jïh statusem lutnjedh saemien gïelide. Dah golme saemiedigkieh Nöörjesne, Sveerjesne jïh Såevmesne vaajtelibie edtjieh saemien gïelh govledh, vuejnedh jïh åtnose vaeltedh gaajhkine sïebredahkesuerkine gïelevåhkoen mietie.

- Mijjieh sïjhtebe mijjen ræjhkoes gïelh juekedh abpe sïebredahkesne jïh Saepmesne, jïh stuerebe eadtjohkevoetem sjugniedidh raasti rastah. Dïhte luste mijjieh ellies våhkoem voerkes årrodh mijjen saemien gïelide, saemiedigkiepresideente Aili Keskitalo jeahta.

Gïelevåhkoe 2019 lij dan soe hijven gusnie gellie öörnemh jïh darjomh tjïrrehtamme gïelevåhkoen mietie. Hans Majestet Kong Harald V lij Karasjohkesne, tjïelth, privaate jïh byjjes institusjovnh jïh jeatjah aktöörh lin meatan dah saemien gïelh vååjnesasse buektedh voenges jïh sosijaale medijinie.

Dan nöörjen saemiedigkiepresideenten duekesne aaj dah såevmien jïh sveerjen presideenth aaj. Dïhte sveerjen saemiedigkiepresideente Per-Olof Nutti meala saemien åålmegidie lea saemien gïeli gorredimmiem vihkeles guktie saemien kultuvre jåarhka jïh dan bïjre bievnedh.

- Gïele lea leahpa guktie jieliemasse tjaangedh. Aajhteme gïelese leah maanaj jïh noeri gïelemaahtoem jielemetjïrkese juktie maanah leah gïelen båetije kultuvreguedtijh, Per-Olof Nutti jeahta.

Tuomas Aslak Juuso gaajhkh haasta meatan årrodh dennie gïelebarkosne guktie saemien gïelh vååjnesasse buektedh.

- Dïhte maahta dan aelhkies årrodh guktie naan baakoeh lïeredh, jallh buerie båeteme tjaeledh saemiengïelesne dov bovren ålkolen. Dïhte ajve kreatijvetehte mij maahta datnem tjöödtjestidh, Tuomas Aslak Juuso jeahta.

Saemiej gïeli bïjre:

Dah leah 11 saemien gïelh abpe saemien årromedajvesne. Gaskenasjonaale ektiedimmesne gaajhkh saemien gïelh leah gohtjesovveme håvhtadihks, itjmies håvhtadihks jallh mahte nåhkehtamme gïelh.

Saemien gïeledajvh leah aerpievuekien mietie bieline Nöörjeste, Sveerjeste, Såevmeste jïh Russlaanteste. Kola-njaarkeste noerhteluvline Engerdaalan Åarjel-Nöörjesne jïh Eajrese Åarjel-Sveerjesne. Daate dajve Saepmie. Saemien gïelh mah jeenjemesh utnieh daan biejjien leah noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien. Pijtesaemien, upmejesaemien jïh luvliesaemien leah aktene orrestimmieboelhkesne Nöörjesne.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-08-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?