söndag 25 juli 2021

Gulliegïele 2020

Gulliegïele- Noerhtelaanti saemien gïeleprijse åktseden aejkien juakasåvva tjaktjen 2020 saemieministeri jïh saemiedigkiepresideenti tjåanghkosne, mij Helsinkesne rahkan asken. 

Gïeleprijse juakasåvva aajne almetjidie jallh åårganisasjovnide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jallh Russlaantesne gïeh saemiengïeli evtiedimmien åvteste berkieh.

Ministerh saemien gyhtjelasside Nöörjeste, Sveerjeste jïh Såevmeste ektine saemiedigkien presideentigujmie Nöörjeste, Sveerjeste jïh Såevmeste leah GULLIEGÏELE – Noerhtelaanti saemien gïeleprijsem tseegkeme. Gïeleprijse juakasåvva fïerhten mubpien jaepien jïh voestes aejkien juakasovvi jaepien 2004. Gïeleprijsen stoeredahke lea 15 000 euro.

Gïeleprijsen ulmie

Gïeleprijse edtja saemien gïelide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne evtiedidh jïh gorredidh.

Gie maahta prijsem åadtjodh?

Gïeleprijse juakasåvva aajne almetjidie, dåehkide, åårganisasjovnide, siebride jïh institusjovnide mah leah åajvoehlaakan tjaaleldh-, njaalmeldh- jallh jeatjhlaakan barkeme saemien gïeli evtiedæmman. Maahta prijsen beetnegh juekedh jienebe goh akte vïtnijasse.

Raeresth kandidaath!

Aajne almetjh, åårganisasjovnh, institusjovnh jïh byjjesfaamoeh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne maehtieh kandidaath raeriestidh. Raeresth tjaaleldh bïhkehtsinie mij jeenjemes 1-2 sæjroeh. Minngemes biejjien raeriestidh lea 16.8.2020. Dam nimhtie gaskesadth:

Gulliegïele - vierhtiedimmiemoenehtse 

Anne Kirste Aikio
Sajos
Menesjärventie 2
FI-99870 Inari

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-06-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?