måndag 29 november 2021
Guvvie: Tommy Andersson.

Gïelejarnge

Saemien gïelejarnge lea gaajhkeside gieh sijhtieh saemiengïele-daltesem siebredahkesne lutnjedh.

Saemien gïelejarnge lea Dearnesne jïh Staaresne. Gïelejarngen barkijh Staaresne leah Saemiedigkien tjiehtjelisnie dennie Gaaltijen laptesne, Köpmansgatan 58 jïh Dearnesne Industrivägen 14.

Gaajhkh smaaresh
Gïelejarnge edtja gaajhkh saemiej - gåabpegh noeri jïh geerve almetji – sijjen daerpiesvoetide jijtje gïelem råaptede vaeltedh. Saemien gïeline lea gaajhkh smaaresh dennie gïelesne dan Sveerjen Saepmie-dajvesne.

Jienebh provhkemh
Gïelejarnge edtja:
• Eadtjohke-laakan eevtiedidh jïh skreejrehtidh jienebh provhkemh saemien gïelese siebredahkesne
• Maahtoem vuaptastehtedh
• Öövtiedidh vuekieh juktie aajnealmetji nuepieh nännoestidh sijjen saemien gïelem utnedh jïh råaptede dam vaeltedh
• Maahtoeh jealadehtemi bïjre bïeljelidh

Öörnemh maanide jïh noeride edtjieh joekoen-laakan åvte-mieresne årrodh.

Daerpiesvoetijste barkedh
Gïelejarngen barkoe edtja saemiej jealadehtemen daerpiesvoeti gaavhtan årrodh jïh mijjieh edtjebe dan dïete jeatjah saemiej institusjovni- jïh åårganisasjovnigujmie barkedh ihke ektie-öörnedh, lissiehdidh jïh radtjoeslaakan barkoem öörnedh dejnie saemiej gïeli jealadehtemigujmie.

Vïhtesjimmie
Orre vuekieh mah leah stealladamme edtjieh vïhtesjamme sjïdtedh jïh daajroeh dej bïjre edtja bïeljielidh.

Gaskese
Gaskesadth mijjem ihke digkiedidh, övtiedidh åssjalommesh jïh vuekieh! E-påaste gïelejarngese: gielejarnge@sametinget.se

Visar sidorna 1 till 2 ( av 2 )
«1»
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?