måndag 22 juli 2024

Ohtsh lïerehtæjjine sjïdtedh Walt Disney Animation Studiosne

Walt Disney Animation Studios lïerehtæjjam ohtsede sov giesielïerehtæjjaprogrammese 2023. 

Datne tjeahpoem, animasjovnem, daatagrafihkem jïh filmem daelie lohkeminie jallh lohkeme? Walt Disney Animation Studios lïerehtæjjam ohtsede sov giesielïerehtæjjaprogrammese 2023. Juktie dov taleentem evtiedidh dov lea sjïere nuepie ryöktesth aktine Disney-mentovrine barkedh jïh gaajhkh bielieh tjeahposte, histovrijesoptestimmeste jïh filmesjugniedimmeste goerehtidh.

Walt Disney Animation Studios Summer Internship Program lea programme mij vaasa 10 våhkoeh jïh lea joe maaksasovveme. Daate lea tjeahpoe-, animasjovne-, daatovregrafihke- jïh filmelearoehkidie. 

Lohkh vielie lïerehtimmieprogrammen jïh krïevenassi bïjre daesnie:

Animation Intern

Character TD Intern

General TD Intern

Look Development Intern 

Story Intern

Visual Development Intern

 

Vuelkemestipende

Lïerehtæjja saemien dajvijste maahta vuelkemedåarjoen bïjre syökedh  mij lea 10 000 $ stoerre, jïh mïsse Saemieraerie jïh Saemiedigkieh leah beetnehvierhtieh dåårjeme. Ohtsije tjuara saemien maadtoste årrodh, Disneyen krïevenassh haarjanimmiesijjiej bïjre illedh jïh soejkesjem utnedh guktie maahta daajroem bååstede buektedh saemien siebriedahkese, vuesiehtimmien gaavhtan viehkine sosijaale meedijistie, håalemijstie jnv. 

Tjaelieh ohtsemem, jeenjemes 1 sæjroe, jïh tjïelkesth man åvteste datne leah ohtsijinie jïh guktie datne mijjen krïevenassh vuelkemedåarjoen bïjre illh. Seedth dov ohtsemem vuelkemestipenden bïjre jïh mïerhkh dam ”WDAS lïerehtæjjah» diekie: kmr@saamicouncil.net.

Ohtsememierie WDAS:n lïerehtæjja- jïh vuelkemestipendese: 15.01.2023 ts. 23:59 Pacific Standard Time.

 

Gaskesadtemebïevnesh
Christina Hætta, Sámiráđđi
+47 48021734
christina@saamicouncil.net

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-12-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?