lördag 20 juli 2024
kulturmiljö

Uttalande av plenum om skydd av samiska byggnader

Sametingets politiker samlade i Saxnäs i maj 2018 antog detta uttalande angående skydd av samiska byggnader och samisk kulturmiljövård.

Konstaterandet att ”Elden runt kåtan var kanske det bästa som kunde hända” är en rubrik i artikel i Dagens Nyheter, publicerad den 16 april 2018.  Kommentaren i Dagens Nyheter var föranledd av en incident i Stenträsket, i Storumans kommun i Västerbotten, där en samisk byggnad brändes ned av kronofogden den 11 april 2018. Kronofogden verkställde ett beslut av länsstyrelsen i Västerbotten om att avlägsna ett s.k. svartbygge i ett naturreservat efter en långdragen tvist. Händelsen fick stor medial uppmärksamhet framförallt nationellt, men också utanför landet. Detta föranledde också ett uttalande av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i sociala media.

Länsstyrelsen i Västerbotten har  gett dels en bakgrund och skälen till att byggnaden skulle avlägsnas med hänvisning till gällande lagstiftning, dels ifrågasatt statsråds, sametingspolitikers och enskildas uttalanden om att ”lagstiftningen borde ändras”, utan att precisera att det gällde gällande rennäringslag. Incidenten kom också på tal den 2-3 maj 2018 när FN:s rasdiskriminerings-kommitté förhörde Sverige i Genève. En av ledamöterna begärde en förklaring av den svenska regeringen varför byggnaden brändes ned. 

Sametinget har genom åren vid olika tillfällen lyft frågan om gamla samiska byggnader och bosättningar och kulturminnen generellt och även specifikt om skydd av samiska byggnader som inte fullt ut är skyddade av gällande lagstiftning eller som utretts på ett övergripande sätt.

Sametingets plenum uttalade 2005-02-23 på förekommen anledning att erfarenheterna av de riktlinjer för ansvarsfördelning inom kulturmiljövården som finns beträffande samisk och samiskrelaterad kulturmiljövård ofta faller mellan stolarna, beroende på att ansvarig central myndighet inte har den fulla överblicken, och att koordineringen mellan länen och museerna i sameområdet är bristfällig.

Naturligast vore att Sametinget fick ta över ansvaret för den samiska kulturmiljövården liksom är fallet på norsk sida.   Sametingets plenum uttalade med bl.a. situationen i Västerbotten i sikte att alla samiska byggnader ska bevaras med stöd av gällande nationell och internationella lagstiftning, samt att det är oacceptabelt att byggnader som uppförts av samer inte respekteras.

Sametinget understryker att samiska traditionella byggnader ska respekteras och att inga åtgärder görs för att dessa flyttas eller förstörs.

Sametinget vill mot bakgrund av detta tillkännage:

  • att oaktat gällande lagstiftning eller hur lagstiftning ska tillämpas, påtala att incidenten i Stenträsk hanterats på ett oskickligt byråkratiskt sätt och med liten respekt för samisk kultur och den enskilda människan
  • att den gällande lagstiftning som rör kulturmiljövård och rennäring eller annan relevant lagstiftning och förvaltningspraxis inte fullt ut tar hänsyn till alla samiska kulturmiljöer och byggnader
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-06-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?