måndag 26 juli 2021

Vad vill vår styrelse arbeta för?

Detta sammandrag beskriver grunden för den politiska samverkan mellan partierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Vuovdega, Samiska Folkomröstningspartiet och Samerna i Sametinget 2017-2021.

1.  Samiskt självbestämmande

 • Utreda och implementera konsekvenserna av erkännandet av samerna som ett folk med rätt till självbestämmande i enlighet med den reviderade svenska grundlagen
 • Stärka Sametingets självbestämmande i frågor som rör alla samer
 • Arbeta för etablering av en konsultationsordning mellan staten och det samiska folket
 • Stärka och utveckla samverkan mellan Sametinget och samebyarna, sameföreningarna, lokala, nationella och internationella samiska samverkansorgan
 • Arbeta för genomförandet av en sannings- och försoningskommission

 2. Initiativ till ny samepolitik

 • I samråd med Sveriges riksdag och regeringen utforma en process för att formulera och implementera en ny samepolitik – parlamentarisk kommitté med representation från Sametinget och andra samiska intressen
 • Arbeta för att Urfolksdeklarationen och slutdokumentet antaget av FN implementeras i Sverige
 • Arbeta för ratificering av ILO-konventionen artikel 169 i Sverige

3. Klarläggning av samisk rätt till land och vatten

 • Arbeta för att tillsätta en expertutredning med samiska jurister om den samiska rätten till land och vatten, inom hela det svenska Sápmi, ovan såväl som nedan odlingsgränsen
 • Arbeta för en förändring av gällande minerallagstiftning och miljöbalken enligt principerna i utfolksdeklarationen
 • Arbeta för statlig finansiering av rättsprocesser av stor vikt för samisk rätt
 • Arbeta mot fragmentering av samisk mark orsakad av exploatörer
 • Arbeta för att stärka betydelsen av samisk traditionell kunskap och resurshantering för en hållbar utveckling i Sápmi och Arktis

4. Stark och livskraftig rennäring

 • Stärka och utveckla rennäringen som samisk näring och kulturbärare
 • Arbeta för en ansvarstagande rovdjursförvaltning som tar hänsyn till renskötsel baserad på traditionell kunskap
 • Stärka och utveckla samebyarnas självbestämmelse, rätt att bestämma själva om intrång
 • Arbeta för att samiska urfolksrättigheter tillgodoses till fullo inom renskötseln och rättssäkerheten för dess utövare stärks, bl.a. i relation till extraktiva industrier, turism och skoterkörning, renstölder, tjuvjakt, övriga intrång, etc
 • Utforma en klimatstrategi för att klarlägga rennäringens hantering av konsekvenserna av klimatförändringar samt behov av åtgärder på kort och lång sikt

5. Stärka Sametingets internationella arbete

 • Genomföra översyn av det samiska inflytandet inom Barentsrådet och i Arktiska Rådet
 • Arbeta för en omförhandling av förslaget till Nordisk samekonvention
 • Arbeta för att stärka närvaron i arbetet med urfolksfrågor inom FN-systemet
 • Stärka samarbetet inom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR)

6. Egna samiska EU-program

 • Arbeta för att inrätta egna samiska EU-program för rennäringen och samiska näringar
 • Arbeta för att rennäringen och samiska näringar skall omfattas av EU:s strukturfonder på lika villkor som övriga landsbygdsnäringar
 • Arbeta för att rennäringen och samiska näringar får samma kompensation som andra areella näringar för naturgivna nackdelar som klimat mm                

7. Samiska näringar stärks och utvecklas

 • Arbeta för att förenkla förutsättningarna för samisk småskalig matförädling
 • Arbeta för att stärka duodji
 • Arbeta för att stärka samiska företags möjligheter för nyetablering, innovation, investering och utveckling

8. Hälsa och social omvårdnad

 • Utforma ett hälso- och socialpolitiskt program för Sametinget
 • Arbeta för att inrätta ett hälso-, social- och idrottsnämnd
 • Arbeta för förebyggande insatser och första hjälpen i psykisk ohälsa inom det samiska samhället
 • Arbeta för att centrum för samisk hälsa inrättas

9. Samiska språket

 • Arbeta aktivt för att stärka, bevara och utveckla nord-, lule-, syd-, ume-, pitesamiskan och andra samiska språkvarieteter
 • Arbeta för ökade språkinsatser, t ex fler intensivkurser, språkbad, distansundervisning, stipendier och studiestöd till språkstudier, utbilda fler samiska pedagoger, ökad utveckling, tillgång och bredd av läromedel och utbildningsmaterial för alla språkvarieteter
 • Arbeta för en omorganisering av språkarbetet i Sametinget, bl.a. etablering av språkcentra i det lule-, ume- och  nordsamiska området
 • Arbeta för att rätten att tala och lära sig sitt eget språk ska stärkas i skollag, språklag och socialtjänstlag

10. Samisk utbildning och forskning

 • Utforma ett forskningspolitiskt program
 • Följa upp och implementera Sametingets antagna utbildningspolitiska program
 • Arbeta för att stärka Sametingets inflytande och delaktighet över forskning om samiska frågor
 • Arbeta för nya initiativ och utvekling av samiska institutioner inom högre utbildning och forskning
 • Arbeta för att utbildning och utbildningsmaterial om samer upprättas

11. Samiska kulturen stärks och utvecklas

 • Arbeta för att stärka samernas självbestämmande inom kultursektorn  - alla frågor om samisk kultur överförs till Sametinget
 • Arbeta för att stärka och utveckla institutioner, sameföreningar och organsiationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå
 • Arbeta för ökat rättsskydd av våra traditionella duodjiformer och mönster
 • Arbeta för att stärka samisk idrott och uppnå fast finansiering för den
 • Arbeta för repatriering av samiska kvarlevor
 • Arbeta för arbetsstipendier för konstnärer, filmare, författare och andra kulturarbetare

12. Översyn och förstärkning av Sametingets förvaltningsorganisation och politiska organisation

 • Tydliggöra Sametingets roll som myndighet i förhållande till Sametinget som folkvalt organ
 • Översyn och förstärkning av Sametingets politiska organisation och dess förvaltningsorganisation
 • Arbeta för utökat förvaltningsanslag, kulturanslag, språkanslag och anslag för främjande av rennäring

13. Jämställdhet

 • Arbeta för utökade insatser för jämställdhet inom det samiska samhället
 • Arbeta för minskad strukturell rasism inom rättsverkande myndigheter
 • Arbeta för utökade insatser mot olaga hot, hets mot folkgrupp

14. Politiska handlingsprogram och strategier

Samtliga politiska handlingsprogram, strategier och policys skall revideras under mandatperioden.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2017-11-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?