söndag 21 juli 2024

Prioriterade åtgärder

Många av de åtgärder som är nödvändiga att vidta för att säkra en natur med hög biologisk mångfald och flexibilitet, och därmed samernas möjlighet till klimatanpassning, har Sametinget mycket liten, eller ingen, rådighet över. Myndighetens mål och åtgärder för klimatanpassning är därför i stor utsträckning utformade så att Sametinget ska kunna påverka utvecklingen genom att influera andra delar av samhället som besitter en högre grad av rådighet.

Fyra åtgärdsområden för Sametingets klimatanpassningsarbete:

  1. Skapa kanaler för kommunikation och kunskapsförmedling


1.1 Kommunikation

(sid. 16 i handlingsplanen)

1.1.1 Kontinuerlig dialog och samverkan med Skogsstyrelsen och skogsnäringen

1.1.2 Kontinuerlig dialog och samverkan med Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt andra berörda myndigheter

1.1.3 Kontinuerlig dialog och samverkan med Trafikverket

1.1.4 Kontinuerlig dialog och samverkan med länsstyrelser

1.1.5 Etablera dialog med SMHI kring klimatdata

1.2 Utbildning

(sid. 17 i handlingsplanen)

1.2.1 Integrera samisk kunskap i utbildningar till politiker och tjänstemän

1.2.2 Integrera samisk kunskap i forskning och utbildningar hos lärosäten

1.2.3 Genomföra kompetenssatsning om renskötsel och samisk kultur

1.3 Kunskapsutveckling och förmedling inom den samiska kulturen

(sid. 17 i handlingsplanen)

1.3.1 Intern utbildning/ kunskapsspridning inom den samiska kulturen

1.3.2 Fortsätta utveckla renbruksplaner

 

2. Förebygga och hantera kriser

2.1 Ekonomiskt skyddsnät för renskötseln

(sid. 19 i handlingsplanen)

2.1.1 Katastrofskadeskydd vid extrema händelser

2.1.2 Klimatfond för förebyggande arbete för att hantera klimatrisker

2.2 Hantering av rovdjurstryck

(sid. 19 i handlingsplanen)

2.2.1 Fortsätta arbetet med toleransnivåer för skador på ren

2.3 Forskning om renens sjukdomar

(sid. 19 i handlingsplanen)

2.3.1 Säkra resurser för forskning om renens sjukdomar i förändrat klimat

2.3.2 Säkra tillgång till veterinärer med kunskap om renens sjukdomar


3. Ta fram underlag och ge stöd vid samråd

3.1 Arbeta för ekonomiska resurser för stöd i samråd och ta fram underlag

(sid. 21 i handlingsplanen)

3.1.1 Arbeta för ekonomiska resurser till samebyarna för övervakning av samiska intressen

3.1.2 Säkerställ att underlag vid samråd ska inkludera klimatpåverkan

3.2 Uppdatera riksintressen

(sid. 21 i handlingsplanen)

3.2.1 Uppdatera områden av riksintresse för renskötseln


4. Stärka myndighetens arbete med klimatanpassning

4.1 Stärka arbetet med klimatanpassning

(sid. 23 i handlingsplanen)

4.1.1 Säkerställ att det finns tillräckliga medel för arbetet med klimatanpassning

4.1.2 Utveckla en aktivitetsplan för genomförande av handlingsplanen

4.2 Utveckla organisationen och metoder för klimatanpassning

(sid. 23 i handlingsplanen)

4.2.1 Klimatanpassa myndighetens upphandlingar genom strategiskt inköpsarbete

4.2.2 Intern utbildning om klimatanpassning

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-10-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?