URL:   http://sametinget.se/1001
V?lkommen till Sametinget


Välkommen till Sametinget
Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.


Buresboahtin Sámediggái
Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta bargogohččosiin ahte bearráigeahččat sámi kultuvraáššiid Ruoŧas.

Buorisboahtem Sámediggáj
Sámedigge l goappátjagá álmmukválljim parlamännta ja stáhta fábmudahka. Sámedikke gájkbadjásasj viddno l sáme kultuvrraássjijt Svierigin gåhtset.

Buerie båeteme Saemiedägkan
Saemiedigkie lea gåabpatjahkh staaten byjjesfaamoe jih almetjh veeljeme paarlamente, mej gujmie edtja gyhtjelassh guhtsedh mah saemien kultuvren bijre, Sveerjesne leah.

Klicka på bilden för mer information om talande webb.

 

Logga in på intranätet »

Om Sametinget »

Om cookies »

© Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Växel: 0980-780 30
Fax: 0980-780 31
kansli@sametinget.se

Öppettider:

Under sommaren:
Mån-Fre kl. 8.30-12.00

Under vintern:
Mån-Fre kl. 8.30-16.00
Lunchstängt kl. 12-13

KONTAKT

Mer kunskap om samernas kultur, historia, samhällsliv, språk med mera
www.samer.se
- Samiskt Informations-
centrums webbportal.

Skogsbruk och rennäring »

[] Samspelet mellan rennäringen och skogsbruket fyller en viktig funktion.

Nominera pristagare till Gollegiella 2014 »

 [Press] Nominera en kandidat till språkpriset Gollegiella.

Evttot kandidáhta »

 [Press] Evttot evttohasa Gollegiela giellabálkášupmái.

GÅLLEGIELLA – Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká »

 [Press] Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká juogeduvvá gudát bále tjavtjan 2014, sámeministarijt ja sámedikkepresidentajt jahkásasj tjåhkanimen Helsingforsan.

GULLIEGÏELE – Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka »

 [Press] Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka govhteden aejkien vadtasåvva tjaktjen 2014 dennie fïerhten jaepien tjåanghkosne saemieministeri jïh saemiedigkiepresidenti gaskem Helsinkesne.

Samisk förskoleverksamhet är underfinansierad »

 [Press] Sametingets språknämnd är bekymrad över neddragningar på den samiska förskolan Skierri i Gällivare och att samisktalande pedagoger för närvarande saknas. Språknämndens ordförande ser det som ett exempel på att finansieringen för samisk utbildning inte är anpassad för de särskilda förutsättningar som verksamheten innebär.

Sámi ovdaskuvladoaimmas ilá unnán ruhta »

 [Press] Sámedikki giellalávdegoddi lea surolaš go doaibma Skierri sámi ovdaskuvllas Jielleváris lea unniduvvon, ja go váilot sámegielat pedagogat.

Nekrobacillos (munröta/fotröta) »

 [] Med anledning av vinterns många utfodringar av renar, informerar vi här om sjukdomen nekrobacillos som kan drabba renar i hägn och ge svåra infektioner bland annat i munnen.

Nekrobacillos  »

 [] Nekrobaccillos-dávda sáhttá njoammut gárdebohccuide, ja dagahit vearrás vuolšši earet eará bohcco njálbmái ja siskkiluččaide.

Är det samiska samhället jämställt? »

[Kultur] Jämställdhet definieras som att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.