URL:   http://sametinget.se/1001
V?lkommen till Sametinget


Välkommen till Sametinget
Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.


Buresboahtin Sámediggái
Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta bargogohččosiin ahte bearráigeahččat sámi kultuvraáššiid Ruoŧas.

Buorisboahtem Sámediggáj
Sámedigge l goappátjagá álmmukválljim parlamännta ja stáhta fábmudahka. Sámedikke gájkbadjásasj viddno l sáme kultuvrraássjijt Svierigin gåhtset.

Buerie båeteme Saemiedägkan
Saemiedigkie lea gåabpatjahkh staaten byjjesfaamoe jih almetjh veeljeme paarlamente, mej gujmie edtja gyhtjelassh guhtsedh mah saemien kultuvren bijre, Sveerjesne leah.

Klicka på bilden för mer information om talande webb.

 

Logga in på intranätet »

Om Sametinget »

Om cookies »

© Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Växel: 0980-780 30
Fax: 0980-780 31
kansli@sametinget.se

Öppettider:

Under sommaren:
Mån-Fre kl. 8.30-12.00

Under vintern:
Mån-Fre kl. 8.30-16.00
Lunchstängt kl. 12-13

KONTAKT

Mer kunskap om samernas kultur, historia, samhällsliv, språk med mera
www.samer.se
- Samiskt Informations-
centrums webbportal.

Tal av Håkan Jonsson i Enare »

[Press] Talet hölls vid ett seminarium om språk och kultur anordnat av Sametinget i Finland och Europarådet den 27-29 november 2014.

Projektmedel för främjande av rennäringen »

 [Press] Nu kan samebyar och samiska organisationer lämna in ansökan till Sametinget för projekt som syftar till att främja rennäringen på något sätt. Sista ansökningsdag är den 14 november.

Prošeaktadoarjja boazodoalu ovddideapmái »

 [Press] Dál sáhttet čearut ja sámi organisašuvnnat ohcat prošeaktadoarjaga Sámedikkis doaimmaide mat ovddidit boazodoalu. Ohcanáigemearri lea skábmamánu 14 b 2014.

Jämställdhetsintegrering 2013-2014 »

 [Sametinget] Sametinget har tillsammans med 17 andra myndigheter fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering under 2014. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort.

Dásseárvu »

 [Sametinget] Sámediggi ja 17 iežá eiseváldi leat 2014:s ožžon ruđaid bargat dásseárvointegreremiin. Barggu vuođđun leat ovddeš dásseárvoraporttaid evttohusaid.