URL:   http://sametinget.se/1001
V?lkommen till Sametinget


Välkommen till Sametinget
Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.


Buresboahtin Sámediggái
Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta bargogohččosiin ahte bearráigeahččat sámi kultuvraáššiid Ruoŧas.

Buorisboahtem Sámediggáj
Sámedigge l goappátjagá álmmukválljim parlamännta ja stáhta fábmudahka. Sámedikke gájkbadjásasj viddno l sáme kultuvrraássjijt Svierigin gåhtset.

Buerie båeteme Saemiedägkan
Saemiedigkie lea gåabpatjahkh staaten byjjesfaamoe jih almetjh veeljeme paarlamente, mej gujmie edtja gyhtjelassh guhtsedh mah saemien kultuvren bijre, Sveerjesne leah.

Klicka på bilden för mer information om talande webb.

 

Logga in på intranätet »

Om Sametinget »

Om cookies »

© Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Växel: 0980-780 30
Fax: 0980-780 31
kansli@sametinget.se

Öppettider:

Under sommaren:
Mån-Fre kl. 8.30-12.00

Under vintern:
Mån-Fre kl. 8.30-16.00
Lunchstängt kl. 12-13

KONTAKT

Mer kunskap om samernas kultur, historia, samhällsliv, språk med mera
www.samer.se
- Samiskt Informations-
centrums webbportal.

Ny programperiod 2014-2020 »

[Näring] EU har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi - Europa 2020 - med nyckelbegreppet Smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.

Samiskt förslag till ny renskötsel-konvention »

 [Press] Ja till ny konvention men samtidigt bör en rättighetskartläggning genomföras i hela det samiska bosättningsområdet.

Sámi evttohus ođđa boazodoallokonvenšuvdnii »

 [Press] Mieđihan ođđa konvenšuvdnii muhto seammás berre rivttiid kártet olles sámi ássanguovllus.

Sametingets syn på gruvor i Sápmi »

 [Press] Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi är ett samiskt ställningstagande hur naturresurser inom Sápmi ska hanteras. Det är även ett inspel till regeringen och länen i deras utvecklingsarbete och till de myndigheter som på olika sätt beslutar i och bevakar frågor om miljö, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad, resursanvändning och tillståndshantering.